Usługi księgowe

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • księga przychodów i rozchodów

  • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji,
  • prowadzenie zestawień sprzedaży/zakupów VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
  • reprezentowanie w US i innych organach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • uczestnictwo w kontrolach podatkowych,
  • zapewniamy bieżącą informację o istotnych dla naszych Klientów zmianach podatkowych
 • pełne ksiągi rachunkowe

  • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego,
  • opracowywanie zakładowego planu kont,
  • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne) comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
  • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji ,
  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych,
  • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi,
  • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
  • reprezentowanie w US i innych organach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • uczestnictwo w kontrolach podatkowych.

Usługi kadrowo-płacowe

 • przygotowywanie list płac,
 • pełna dokumentacja ZUS - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • wysyłanie dokumentów ZUS drogą elektroniczną,
 • przygotowywanie deklaracji PIT-4,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, zlecenie i o dzieło,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • reprezentowanie w ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Usługi rejestracyjne i inne

 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • pomoc w zakładaniu nowych firm osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek osobowych, sporządzanie i aktualizowanie dokumentów rejestracyjnych,
 • doradztwo w wyborze formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych, biznesplanów,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje z UE,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT